Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych

Ignaców 8

tel. (25) 759-26-23

e-mail: zssignacow@wp.pl

zssignacow.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W IGNACOWIE

ZGODNIE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, Ignaców 8 ; 05-300 Mińsk Mazowiecki będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                                     Paweł Antosiewicz

Czym jest RODO?

 Jest to powszechnie używany skrót od „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

CEL RODO

Zmiany systemu źródeł prawa oraz cele reformy ochrony danych osobowych to przede wszystkim:

 • harmonizacja przepisów w UE;
 • wypracowanie mechanizmu spójności;
 • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE;
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE;
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych;
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

ZMIANY DOTYCZĄCE RODO OBOWIĄZUJĄ OD 25.05.2018 ROKU

Szanowni Państwo w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na stronie internetowej szkoły lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt w tej sprawie ze szkołą. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 l 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

 informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie z siedzibą w miejscowości Ignaców 8; 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-759-26-23, email: zssignacow@wp.pl
 • W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Panią Sylwią Kruszewską – Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie z siedzibą w miejscowości Ignaców 8; 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-759-26-23, email: ido.zssignacow@wp.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

 

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                                     Paweł Antosiewicz