Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych

Ignaców 8

tel. (25) 759-26-23

e-mail: zssignacow@wp.pl

zssignacow.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Dzieciom Radość"

 

Stowarzyszenie powstało 09.06.2003 roku z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im Janiny Porazińskiej w Ignacowie i rodziców uczniów tej placówki. Terenem naszej działalności jest obszar województwa mazowieckiego ze szczególną opieką nad uczniami Zespołu Szkół w Ignacowie. Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach i Statutu oraz zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną apolityczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej.Naszą misją jest działalność charytatywna  na rzecz dzieci niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i ich rodzin.Stowarzyszenia przyczynia się do przełamywania barier pomiędzy społecznością dzieci i młodzieży zdrowych i niepełnosprawnych.

W ramach swojej działalności prowadzi cykliczne i coroczne imprezy:

- Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle;

- Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie;

- Rajd pieszy po atrakcyjnych trasach turystycznych Mazowsza;

- Integracyjna Czerwcówka;

- Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe;

- Integracyjny Koncert Mikołajkowy;

Działalność Stowarzyszenia na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie służy rozwojowi dzieci niepełnosprawnych oraz wspiera ich rodziny w wychowaniu i opiece.

Stowarzyszenie rzetelnie i terminowo rozlicza się z otrzymywanych środków finansowych na realizację zadań statutowych.

 

Cele statutowe  Stowarzyszenia:    

  1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze  sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez:
  • umożliwienie im pełnego funkcjonowania w sferze kulturalnej, sportowej, osobowościowej i społecznej
  • rozszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do wydarzeń kulturalnych i zajęć rekreacyjnych np. udział w turnusach rehabilitacyjnych, kołach zainteresowań, wycieczkach w celach poznawczych, podróżach tematycznych i turystyce oraz zajęciach terapeutycznych.
  1. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym, aby mogły prowadzić aktywne i w miarę możliwości samodzielne życie
  2. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo i jego rodziną -  dążenie do poprawy sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci, szkolenia dla rodziców, opiekunów; spotkania,  konsultacje ze specjalistami.
  3. Mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  4. Współdziałanie z władzami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, placówkami zdrowotnymi  

 

Podstawowe formy działalności statutowej polegają na:

  1. Pomocy w tworzeniu korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie akcji charytatywnych, szkoleń.
  2. Organizowanie wyjazdów turystycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
  3.  Organizowanie i umożliwianie uczestnictwa w imprezach sportowych na terenie Powiatu i całego kraju.